Lillomarka og Lilloe-slekta

Av Ole Andreas Lilloe-Olsen

Jeg får ofte spørsmål om hvilken tilknytning Lilloeslekta har til Lillomarka.  Svaret må bli at de har en meget sterk tilknytning til området, og de største delene av Lillomarka har vært i familiens eie i kortere eller lengre perioder. Selv har jeg som barn vært med min far å gå grensene mellom de forskjellige skogeiendommene i Lillomarka, slik han hadde gjort med sin far og mange slektsledd før dem.

En rask gjennomgang viser at følgende gårdsnummer i Lillomarka  i Oslo har tilhørt personer i slekten: 73, 75, 86, 88, 90 og 96. I tillegg kommer så noen skogeiendommene slekten har eid i Lillomarka som hører til nabokommunen Nittedal.  De første i slekten vi med sikkerhet vet hadde noe med disse skogområdene å gjøre var Hans Rødtvedt født på gården Rødtvedt i Aker i 1618, sannsynligvis sønn av Peder Rødtvedt som var oppsitter på Rødtvedt og opptrådte som lagrettemann i 1613.  Hans var oppsitter på Rødvedt og bestyrte denne eiendommens skoger syd for Alnsjøen. Hans sønn Gullik Hansen Rødtvedts svigersønn Nils Olsen Kalbakken var en kjent jeger og skal ha skutt både bjørn og ulv i disse skogområdene. Han var sønn av Ole Lille Ov som var oppsitter på Lille Oe, og som skal ha drevet setring i Lillomarka ( ved Sætertjern?) både for kronen, brødrene Tack og senere eiere av Lille Oe. En del av eiendoms- og bruksretten til Rødtvedtskogen fulgte Nils Olsen Kaldbakkens eiendom hvilestedet Kalbakken. Blant annet vet vi at han hadde rett til å skjære isen i Lilletjern. Hans sønn Ole Nilsen Korsvolden, senere Nygårdsdalen og senere Lilloe, kjøpte store eiendommer i disse skogområdene i 1788. Det omfattet hele nedslagsfeltet til Maridalsvannet gjennom Grytbekken fra og med østsiden av Kringlebekken. Navnet Lillomarka hadde området allerede ved overdragelsen til sønnen Ole Olsen Lilloe i 1792. I 1809 kjøpte denne i tillegg Kjussetra, senere Lilloseter, og områdene rundt denne syd og vest til Evensetermyra.  

Setring var det omtrent frem til 1820, da Lilloeseter ble en husmannsplass under Lilloe. Dette skogområdet og setra selges videre til Mathiesen på Linderud gård i 1878. Men selv om skogområdene nå har gårdsnummer 88 som Linderud, går de fortsatt under navnet Lilloskogen eller Lillomarka. Ole Olsen Lilloe var forøvrig min tipp-tipp oldefar. 
Min tipp-oldefar Iver Olsen kjøper videre skogeiendommen Øvre Kirkeby i Nittedal samt Åneby sag i 1840. Han tilegner seg nye 514 mål av Lillomarka da han kjøper Vestre Grefsen skog, Midtodden, i 1844. I 1854 kjøper han så endelig Østre Grefsen med tilhørende ca. 3 800 mål skog i Lillomarka. Dette vil si omtrent all skog vest for Almedalen og Svartputtvasdraget og vest for bekken fra Kapteinsputten til Kringlebekken og Grytavassdraget. Av regnskapene for dette året går det frem at det på Østre Grefsen kunne de årlig hugges 10 tylfter tømmer og 103 favner ved, på Midtoddens 463 mål skog var utbyttet 2 tylfter tømmer og 31 favner ved. 
En annen av mine tippoldefedre, Ole Petter Lilloe, kjøper Vestre Grefsen med 446 mål skog på Grefsenplatået i 1846.  Skjønt denne skogen regnes neppe til Lillomarka i dag gikk skogen og gårdene nærmest i ett dengang. 2 400 mål av Grefsens beste skog ble solgt av min oldefar Iver Bredo Olsen i forbindelse med reguleringen av  Maridalsvannet til drikkevann rundt århundreskiftet, mens ytterligere 1380 mål med Grefsenåsen og områdene rundt ble solgt i 1912 mot at det ikke skulle bebygges, men utlegges til folkepark. Dette ble vedtatt ved kongelig resolusjon i 1918. Oslo kommune har senere ekspropriert disse servituttene uten vederlag til familien og blant annet bygget ut området Akebakkeskogen. Familien beholdt imidlertid eiendommen Lachmannsfjell som fortsatt er i min tremenning Carsten Iver Bredo-Olsens eie. Min oldefars søster Anne ble gift til Disen og arvet skogeiendommene som hørte til denne etter sin mann i 1878, og hennes sønn Ivar Bredo Arnesen hadde eiendommen Disen med tilhørende skog i Lillomarka frem til sin død i 1927. Endelig kan nevnes at også eier av Romsås gård med tilhørende 1500 mål skog, Eystein Huseby, hørte til slekten og var firmenning til min bestefar.

Rettelser og tilføyelser kan sendes til: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Setervandring fra Lillo til Lilloseter